This website has been archived. For the latest information about WorldSkills please visit www.worldskills.org.


Anna Liva Traumane

Competitor in Skill: Visual Merchandising and Window Dressing
Country: Latvia

How did you get interested in your skill?
Lielu interesi skatlogu noformesana saku izradlt, stradajot ar interesantu skatlogu noforme sanas uzdevumu skola.


Where did you do your training for your skill?
Lai apgiitu visas nepieciesamas prasmes skatlogu noformesanai, es trenejos gan skola, gan piedavatajas macibas, gatavojoties konkursam, ka ari cen§os sevi pilnveidot un iedvesmot.


How did you first find out about your Member organization and its program s?
Pirmo reizi par organizaciju es uzzinaju no skolotajas un konkursa ekspertes Ilzes Za astes.


Who influenced you to pursue your skill as a career?
Skolotaja mani iedvesmoja, un ari pati sapratu, ka tas mani interese.

What is your experience in participating with your Member organization?
Pieredze ir veiksmiga , esmu piedalijusies dazadas VIAA organizetajas apmacibas , gatavo§anas nometne, veidojot reala
izmera skatlogu s.

Describe your most memorable moment so far with WorldSkill s?
AtmiQa paliekoMkai s moments bija tas bridis, kad biju pabeigusi nacionalas atlases darbu, kad bija sf laba sajuta, ka esi izdarijis visu , ka velejies, un ir prieks par savu darbu. Vellabas atmiQ.as ir palikusas pee organizetas nometnes, kura sajutu lielu kopibas un gimeniskuma sajutu starp dalibniekiem, starp visu komandu.

Describe what your experience has been since your involvemen t with WorldSkill s
Pieredze, kuru esmu guvusi lidz sim, ir nenovertejama, pirmkart , jau praktiska darbosanas ar materialiem, jaunas nozares- skatlogu noformesana- prasmju attrsmana, detalizeta iepazgana, psihologija s un sevis izprasana , savu speju apzinasanas.

Did participat ing in the skills competitions and training for WorldSkill s help you progress in your skill? Please describe.
Piedalganas macrba s un atlases konkursa ir joti daudz devusi , un manas spejas skatlogu noformesana, pat interjera dizaina un visparrga makslinieciskaja darbiba un ideju veidosana, ir strauji uzlaboju sas.

What do you currently do? Where do you work?
Paslaik es macos Rigas Dizaina un makslas vidussko la, iesu 4. kursa interjera dizaina . Praktizej os skolas piedavataja
prakse, ka arT stradaju dizaina biroja H2E.

What are your future career aspirations ?
Nakotne planoju studet kada augstsko la, iespejam s, arpus Latvijas, tuvakais merl,<is ir sekmigi piedalities Wor/dskills 2015 konkur sa, pabeigt Rigas Dizaina un makslas vidussko lu, pee tam studet kad a arhitektfua s vai dizaina skola. Nakotne ceru izveidot savu darba vidi, varbut pat uz1,1emumu , un galvenais darn to, kas mani aizrauj un rada prieku.


  • Profile in other languages:
  • Latvian